Perquè la vida és un intercanvi!

Bases sorteig "Com es dirà l'EcoPunt? Participar té premi!


1- El sorteig es destina als socis i sòcies d'Ecotracte (totes les persones, comerços i entitats que hi consten registrades o qualsevol persona que es registri durant el termini de participació) que hagin omplert el formulari de participació amb el títol Com es dirà l'EcoPunt? Participar té premi! proposant un o més noms i també hagin publicat almenys un anunci a Ecotracte.org dins el termini indicat en aquestes bases.


2- Es sortejarà un ........................... per gentilesa de Cafeteria-Restaurant La Reciclària entre totes les persones participants.


3- El termini per rebre les propostes comença el .................... i finalitzarà el dia .................... a les 12 de la nit.


4- El sorteig es realitzarà el dia .................... a través d'un generador de sortejos online, on s'introduïran tots els noms dels participants, i s'indicarà que extregui aleatòriament 4 noms, el primer dels quals serà el nom del guanyador i la resta seràn noms de reserva.


5- El sorteig no pot quedar desert. Si el guanyador renuncia al mateix, no compleix amb aquestes bases o si en el plaç de 5 dies no es pot contactar amb ell, aquest perdrà el dret al premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així succesivament.


6- Un cop conegut el guanyador, es contactarà amb ell via correu electrònic dins les 24 hores següents. D'aquesta manera el guanyador es considerarà notificat. En el mateix correu també se li indicarà com i on recollir o gaudir del premi i, si es dóna el cas, la forma de fer-li arribar.


7- El guanyador es farà públic a la pàgina web d'Ecotracte (www.ecotracte.org) i a les seves xarxes socials (Facebook i Twitter) dins les 24 hores següents a l'adjudicació del premi.


8- El guanyador del sorteig no podrà ser el mateix que el guanyador del premi directe. Si es dóna aquest cas, el guanyador del sorteig serà el següent reserva.


9- Perquè el premi pugui ser lliurat, el guanyador s'haura d'identificar presentant el DNI a l'establiment col·laborador en el moment de recollir-lo o gaudir-lo


10- El premi no es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic.


11- L’acceptació del premi per part del guanyador, autoritza tan a Ecotracte com a l'establiment col·laborador que cedeix el premi per publicar el seu nom i cognoms, nom de soci i altres dades, així com de la seva imatge, en qualsevol publicació relacionada amb el sorteig en què ha resultat guanyador, sense que aquesta utilització li confereixi dret a cap mena de compensació o reclamació.


12- Ecotracte es reserva el dret de modificar prèvia comunicació als participants, si fos necessari, les bases del sorteig així com d’excloure del mateix qualsevol participant que consideri que no està complint amb aquestes bases o que hagi facilitat dades inexactes o falses en el moment del seu registre.


13- La simple participació al sorteig, implica l'acceptació d'aquestes bases i el criteri d'Ecotracte pel que fa a la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir.


14- Les presents bases estan a disposició dels participants a la pàgina web Ecotracte.org